Sunday, August 9, 2009

کروبی عزیز ... در ذهن و تاریخ ملت ایران جاودانه شدی

کروبی عزیز...

عظمت و بزرگی کسانی که از حقوق ملت دفاع کرده اند، همواره در تاریخ ایران می درخشد. می دانیم که جان خویش را به سان آرش کمانگیر در کمان نهادی تا مرزهای آزادی و کرامت انسانی را در این کشور گسترش دهی ...

افشاگری های تو ای شیخ بزرگ، برگ زرینی است در تاریخ ملت ما و تو را در ذهن و تاریخ ملت ایران جاودانه کرد ...

زنده باد شرف و شجاعت ... زنده باد آزادی ... زنده باد کروبی...

posted by Sabz @ 1:56 PM  

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home