Friday, August 28, 2009

شایگان! خزئبلات احمدی نژاد قبل از خطبه ها کار توست؟

شایگان! راستش رو بگو ... حرف های احمدی نژاد رو پیش از خطبه های نماز جمعه، تو گفتی؟ این ها شبیه طنز های تو هستش ... اما چرا توی بخش سرگرمی نیست؟ من اصلا نمی تونم تصور کنم این خزئبلات رییس جمهور در نماز جمعه واقعی باشه ... بیشتر به طنز تو می بره گامرون

posted by Sabz @ 5:19 AM  

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home