Tuesday, December 29, 2009

هوشیار باشید، کسانی پروژه حرمت شکنی عاشورا را کلید زده اند که پروژه ی پاره کردن عکس امام را کلید زده بودند.

همان طور که قبلا توسط سایت کلمه مطلع شده بودیم، رژیم که از پروژه ی پاره کردن عکس امام به قدر کافی توجه دیده بود، تصمیم گرفت که این بار پروژه حرمت شکنی عاشورا را کلید بزند ... به هوش باشید که اصلا راجع به این پروژه خبر رسانی نکنید تا آب به آسیاب رژیم ریخته نشود ... در عوض فیلم های و مقالات جنایات پلیس در روز عاشورا را تا می توانید در داخل ایران منتشر کنید و به خبرگزاری ها بفرستید تا روی رژیم، سیاه تر از قبل گردد.

مراسم هفتم و چهلم شهدای عاشورا را فراموش نکنید

posted by Sabz @ 3:11 PM  

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home