Monday, August 10, 2009

هوشمندی رهبران جنبش سبز، کودتاچیان را سر در گم کرده است!

حتما بارها در خبر ها شنیده اید که بسیج و سپاه و حتی نمایندگان مجلس، موسوی و خاتمی و هاشمی و کروبی رو بارها تهدید به دستگیری کرده اند. نکته ی جالب این است که هوشمندی رهبران موج سبز باعث شده است که وظایف را بین خودشان تقسیم کنند و هر کدام از رهبران در یک زمان سخنرانی های افشاگرانه انجام دهند و به موج سبز خط بدهند. این هوشمندی باعث می شود که کودتاچیان نتوانند خاتمی یا موسوی یا کروبی یا هاشمی را به طور جداگانه ای تهدید کنند و همیشه همه را با هم تهدید می کنند و این گونه می شود که طبق آن ضرب المثلی که می گوید: <<<<سنگ بزرگ علامت نزدنه>>>>... امکان دستگیری هیچ کدام از رهبران برایشان فراهم نمی شود ... به این صورت آنها هم جنبش را رهبری می کنند و هم خودشان را از آسیب کودتاچیان حفظ می کنند.

posted by Sabz @ 4:29 PM  

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home