Tuesday, December 29, 2009

آهای لاریجانی! 6 ماهه به دنیا اومدی؟ اون از "تکذیب" سریع تجاوز در زندان ها بدون سند، این هم از حرف زدن راجع به عاشورا قبل از دیدن فیلم له شدن مردم

آهای لاریجانی! تو مگه 6 ماهه به دنیا اومدی؟ یادته تا قضیه تجاوز در زندان ها را شنیدی، ظرف نصف روز تکذیب کردی توی مجلس؟ حالا هم قبل از این که فیلم له شدن مردم زیر چرخ های پلیس در روز عاشورا در بیاد نشستی واسمون اشک تمساح می ریزی توی مجلس؟

posted by Sabz @ 3:28 PM  

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home