Thursday, March 3, 2011

دو ساله نشسته راحت توی خونه اش، لایک می زنه برای جنبش سبز ... بعد که موسوی رو گرفتن، می گه حقشون بوده، اینا یه روز با رژیم بودن! ... موسوی می تونست مثل رضایی بی خیال بشه و الان هم هیچ جنبشی نبود غیر از جنبش تلویزیون های لوس آنجلسی ... اما مردونه وایساد پای حق ملت ...آیا منتظریم یه نفر که صد در صد قبولش داریم پیدا بشه؟ ... می شه بفرمایید در کل دنیا کی رو قبول دارید در حال حاضر؟ ... عجیب نیست با این روحیه که روزی مردم مصدق رو تنها گذاشتن

posted by Sabz @ 11:53 AM   0 Comments