Wednesday, June 9, 2010

آقای کودتاچی! حالا فهمیدی معنای شعارهای جنبش سبز رو؟

آقای کودتاچی! معنای شعار مرگ بر چین و روسیه جنبش سبز رو فهمیدی؟ نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران رو چی؟ خوردی حالا؟


توضیحات :

قطعنامه جدید علیه ایران با رای مثبت چین و روسیه و رای ممتنع لبنان تصویب شد ....

posted by Sabz @ 9:34 AM   0 Comments

آقای کودتاچی! حالا فهمیدی معنای شعارهای جنبش سبز رو؟

آقای کودتاچی! معنای شعار مرگ بر چین و روسیه جنبش سبز رو فهمیدی؟ نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران رو چی؟ خوردی حالا؟


posted by Sabz @ 9:34 AM   0 Comments

Tuesday, June 8, 2010

آقازاده های ناخلف

posted by Sabz @ 2:03 AM   0 Comments

آقازاده های ناخلف

posted by Sabz @ 2:03 AM   0 Comments

آقازاده های ناخلف

علی مطهری از خط پدرش خارج شده، حسن خمینی از خط امام خارج شده، بچه های همت و باکری از خط باباهاشون خارج شدن، بچه بهشتی از خط باباش خارج شده، بچه ی خزعلی از ریل باباش خارج شده، حاج احمد آقا هم از خط باباش خارج شده بود، بهش یه مقدار قرص بهش خوروندیم، آروم شد ... کلا ما معیار حق هستیم و خط باباهاشون رو ما حتی بیشتر از بچه هاشون می شناسیم ... هر آقازاده ای که با ما موافق نباشه، از راه باباش خارج شده،... معیار حق ما هستیم و بقیه باید برن جلو بوق بزنن!

posted by Sabz @ 2:03 AM   0 Comments

آقازاده های ناخلف

علی مطهری از خط پدرش خارج شده، حسن خمینی از خط امام خارج شده، بچه های همت و باکری از خط باباهاشون خارج شدن، بچه بهشتی از خط باباش خارج شده، بچه ی خزعلی خط باباش رو طی نمی کنه و غیره ... کلا هر آقازاده ای که با ما موافق نباشه، از راه باباش خارج شده

posted by Sabz @ 2:03 AM   0 Comments

آقازاده های ناخلف

علی مطهری از خط پدرش خارج شده، حسن خمینی از خط امام خارج شده، بچه های همت و باکری از خط باباهاشون خارج شدن، بچه بهشتی از خط باباش خارج شده، بچه ی خزعلی خط باباش رو طی نمی کنه و غیره ... کلا هر آقازاده ای که با ما موافق نباشه، از راه باباش خارج شده

posted by Sabz @ 2:03 AM   0 Comments