Friday, March 19, 2010

خانواده های میردامادی و تاج زاده پس از آزادی ... سربلندی ابدی از آن شماست

اسرای سربلند جنبش سبز پس از آزادی ...تاریخ ایران، سربلندی سرو قامتانی چون شماست که با تمام وجود برای آزادی ایران سینه سپر کردید ... از صمیم قلب دوستتان داریم.

posted by Sabz @ 2:51 AM  

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home