Tuesday, June 8, 2010

آقازاده های ناخلف

علی مطهری از خط پدرش خارج شده، حسن خمینی از خط امام خارج شده، بچه های همت و باکری از خط باباهاشون خارج شدن، بچه بهشتی از خط باباش خارج شده، بچه ی خزعلی از ریل باباش خارج شده، حاج احمد آقا هم از خط باباش خارج شده بود، بهش یه مقدار قرص بهش خوروندیم، آروم شد ... کلا ما معیار حق هستیم و خط باباهاشون رو ما حتی بیشتر از بچه هاشون می شناسیم ... هر آقازاده ای که با ما موافق نباشه، از راه باباش خارج شده،... معیار حق ما هستیم و بقیه باید برن جلو بوق بزنن!

posted by Sabz @ 2:03 AM  

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home