Wednesday, March 24, 2010

جنبش سبز، وابسته به شخص نیست، جنبش سبز مجموعه ی خواسته های یک ملت است

جنبش سبز وابسته به هیچ شخصی نیست که مثلا اشتباهات یک شخص جاهل یا شیاد، به پای جنبش سبز نوشته شود ... جنبش سبز بارها نشان داده است که شخص محور نیست بلکه مجموعه ای از فکر ها و خواسته های یک ملت است ... تا زمانی که افراد، حرفشان و رفتارشان به اهداف جنبش سبز نزدیک باشد، مردم آن ها را می پذیرند و زمانی که از حیطه ی اهداف و خواسته های جنبش سبز خارج شدند، به هیچ وجه ارتباطی با اهداف و خواسته های جنبش سبز نخواهند داشت ...

این رو گفتم که بگم، کاسپین ماکان که سهل هست! اگه روزی موسوی هم از اهداف و خواسته های جنبش سبز فاصله بگیرد، مردم به سادگی ایشان را کنار می گذارند ...

posted by Sabz @ 2:57 AM  

1 Comments:

 • At March 24, 2010 at 7:51 PM , Blogger Notanist said...

  "تا زمانی که افراد، حرفشان و رفتارشان به اهداف جنبش سبز نزدیک باشد، مردم آن ها را می پذیرند"

  یچی شبیه اینو جمهوری اسلامی هم میگه

  حالا اگه همین کاسپین یه جایزه ای برنده شده بود هنوز قهرمان بود

  جرزنی نکنید جنبش سبز یکم مسخره شده

   

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home